کانال های تلگرام و راه های ارتباطی

  ارتباط با دفتر شرکت:  https://t.me/ssgh_co📲 01132302920📞 02189774705📠 09118049047📱 کانال معرفی شرکت:    https://t.me/ssghco📲 کانال اتاق فکر محققین:  https://t.me/RTT_ssghco📲 کانال اتاق فکر سرمایه گذاران:    https://t.me/ITT_ssghco📲 دعوتنامه همکاری:  https://t.me/Cooperation_ssghco📲