طبقه بندی اختراعات

بخش الف: نيازهاي انساني زير بخش: كشاورزي زيربخش: مواد غذايي ـ تنباكو زيربخش: اقلام شخصي يا خانگي زيربخش: سلامتي و بهداشت، سرگرمي و تفريحات بخش ب: انجام عمليات مختلف؛حمل ونقل و ترابري زيربخش: جداسازي، مخلوط كردن زيربخش: عمليات مختلف شكل دادن زيربخش: چاپ ونشر زيربخش: حمل ونقل، ترابري زيربخش: فناوري ساختارهاي ذره‌بيني، نانو فناوري بخش ج: شيمي ـ

قوانین ثبت اختراع

©مطالب زیر از اداره ی مالکیت صنعتی گرفته شده است   ماده1 اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را دريك حرفه‌، فن‌، فناوري‌، صنعت و مانند آنها حل مي‌نمايد. ماده2 اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد